หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ศาสนสถานในตำบลท่าข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
 

 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 337 
 
 
พร0023.3/ว448 แจ้งสำรวจคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด 19  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว446 การตรวจสอบและยืนยังนำส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4640 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4653 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายการงบงเินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.1/ว447 ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว4631 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว4630 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร00253.5/ว4629 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว4628 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว4627 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว4626 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว440 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว445 แจ้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.รายงานข้อมูลฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว441 แจ้งท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัด อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4602 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผลงาน อปท.ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4614 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีมีเหตุความจำเป็น  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4617 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว444 สำรวจรายชือข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4613 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4582 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Club  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
 
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
         
 
อบต.แม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแช่ฟ [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล หน.สป.รักษาราชการแทนปลัดฯปฎิบัติหน้าที [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่จั๊วะ ราคากลางโครงการผิวแอลฟัลท์ติกคอลกรีต ม.4(สะพานม.4รหัสสายทาง พร.ถ. 12-003)ต.แม่จ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ โรงเรียอนุบาลฯประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวีน เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ท [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เกิ๋ง วารสารประจำเดือนตุลาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตำหนักธรรม ประชาสัมพันธ์เป้าหมายตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนเขื่อน นำรถน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4000 ลิตร ออกเติมน้ำฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนเขื่อน ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการและคณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและตรวจเยี่ยมพื้น [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.น้ำชำ อ.สูง [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสอง ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนบ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำชำ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตม หมู่ที่ 1 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2566 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล หน.สป.รั [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.วังชิ้น ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เรื่อง เปิดรับ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
   
การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 1157  ตอบ 1  
การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 4537  ตอบ 4  
กีฬาห่วยๆ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 1035  ตอบ 0  
     
 
 
 
   
   

ปุ๋ยอินทรีย์  

พระธาตุมหาพุทธรัศมี  
   
 
 
   
  E-Service แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าข้าม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 3,553,767 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016
 

facebook
อบต.ท่าข้าม

facebook
อบต.ท่าข้าม
อบต.ท่าข้าม