หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ศาสนสถานในตำบลท่าข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
 

 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 507 
 
 
พร0023.6/ว564 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการฯ  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว561 แจ้งประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว562 แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตาม วันเวลาดังกล่าว ผ่านระบบ conference  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4547 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4534 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว563 แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อ(ที่แนบมาพร้อมนี้) และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อมารับประกาศนียบัตรฯ  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว560 แจ้งการรับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook ท้องถิ่นไทย กองสิ่งแวดล้อม และ PR มหาดไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว559 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4510 การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว556 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพสธ.  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว555 แจ้งการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว4516 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนง.เทศบาลจ.แพร่ ครั้งที่ 11/2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว558 แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.1/ว557 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่39/2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว554 ประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฯ  [ 22 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4504 เลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5  [ 22 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4505 การส่งเสริม สนันสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่  [ 22 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4503 แจ้ง อปท.ดำเนินทางตามแนวทางที่กำหนดฯ  [ 22 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว551 ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไวรัสซิกา  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว550 แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
         
 
อบต.ป่าแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล #หน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล #รับแจ้งเหตุเหตุ : ศูนย์รับแจ้งเ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพลดำเนินกิจกรร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพลร่วมกับอำเภอสอง ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ปร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ป้าก [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ป้าก สำรวจการขุดลอกสระน้ำศูนย์ชาวเขา บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง แจ้งประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสอง เรื่อง รณรงค์ฉีดวัคซ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนัก [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงตำบลเตาปูน ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเวียง กิจกรรมวันส้วมโลก World Toilet Day ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่พุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 221 
ทต.บ้านปิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.แม่เกิ๋ง ลอยกระทง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องแค ม.13 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านบวกโป่ง ม.9 ต.น้ำชำ อ.สู [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยโรง กิจกรรมวันส้วมโลก (World Toilet Day 2023) [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองม่วงไข่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
   
เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2560)    อ่าน 1016  ตอบ 2  
     
 
 
 
   
   
น้ำมะขามป้อม
พระธาตุมหาพุทธรัศมี
   
 
 
 
   
  E-Service แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา
 
 
 
   
  e-Service แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
  ท่านพึงพอใจกับการบริการข้อมูลทางเวบไซต์มากน้อยแค่ไหน
  พึงพอใจมากที่สุด
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจปานกลาง
  พึงพอใจน้อย
  พึงพอใจน้อยที่สุด
  ไม่พึงพอใจเลย
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 6,271,989 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016
 

facebook
อบต.ท่าข้าม

facebook
อบต.ท่าข้าม
อบต.ท่าข้าม