หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบบุคลากรด้านบนสุดของหน้าwebsite
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบบุคลากรด้านบนสุดของหน้าwebsite
3.เลือกหมวด ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบ ข้อมูลหน่วยงาน ด้านบนสุดของหน้าwebsite
3.เลือกหมวดอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบ แผน ด้านบนสุดของหน้าwebsite
3.เลือกหมวดแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบ ข้อมูลหน่วยงาน ด้านบนสุดของหน้าwebsite
3.เลือกหมวด ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบ ระเบียบ ด้านบนสุดของหน้าwebsite
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.แถบ ข่าวสาร ด้านบนสุดของหน้าwebsite
3.เลือกหมวด กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.thakhamphrae.go.th... กระดานสนทนา Our Webboard อยู่ด้านขวาของหน้าเว็บไซต์หลัก
o9 Social Network https://www.thakhamphrae.go.th... https://www.facebook.com/thakh... Icon Facebookของหน่วยงานอยู่มุมขวาบนของหน้า websiteหลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thakhamphrae.go.th... 1.หน้า website หลัก อบต.ท่าข้าม
2.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ด้านล่างสุดของหน้า website
 
  (1)     2      3      4      5