หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น ฐานการผลิตภาคการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ย
 
 
 

การจัดบริการชุมชนและเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน บุคลากรและ นักการเมืองท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร นักการเมือง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆทั้งเชิงรับและเชิงรุก

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาภัยพิบัติ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต

ส่งเสริมการนำวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและค่านิยมที่ดีงาม ของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา