หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น ฐานการผลิตภาคการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ย
 
 
 

การจัดบริการชุมชนและเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน บุคลากรและ นักการเมืองท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร นักการเมือง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆทั้งเชิงรับและเชิงรุก

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาภัยพิบัติ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต

ส่งเสริมการนำวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและค่านิยมที่ดีงาม ของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 3,642,004 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016