หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาฐานการผลิตและบริการด้านการเกษตรให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
 
พันธกิจที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยทำให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข
 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง